Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu ogłosił nabór na stanowisko urzędnicze referent ds. obsługi parkingów i targowiska.

Osoby zainteresowane pracą mają czas na złożenie aplikacji do środy 10 lipca 2024 r.

By zostać zatrudnionym na stanowisku urzędniczym trzeba: posiadać co najmniej średnie wykształcenie, co najmniej 3 miesięczne doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych, cieszyć się nieposzlakowaną opinią. Kandydaci nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Kryteria dodatkowe stawiane kandydatom na stanowisko ds. obsługi parkingów i targowiska to: znajomość ustaw: o drogach publicznych, Kodeks cywilny (Księga pierwsza – część ogólna), Kodeks postępowania administracyjnego (Dział pierwszy – przepisy ogólne, dział drugi – postępowanie), o drogach publicznych (Rozdział pierwszy – przepisy ogólne), o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwał Rady Miejskiej w Gostyniu w sprawie: ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, określenie sposobu ich pobierania i wysokości stawek opłat, wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz zwolnienia, a także zarządzeń Burmistrza Gostynia w sprawach: wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na placach gminnych, ustalenia wysokości opłat za rezerwację miejsc handlowych przez prowadzącego targowisko;

Zakład oferuje stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę na pełen etat (pierwsza umowa na czas określony do 6 miesięcy), świadczenia socjalne, możliwość zakupu grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie oraz możliwość podnoszenia kwalifikacji.

Szczegółowy zakres czynności oraz wymagane od kandydatów formularze dostępne są w: Biuletynie Informacji Publicznej

Komplet dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem – referent ds. obsługi parkingów i targowiska.

Główne akty prawne wykorzystywane w pracy na stanowisku referent ds. obsługi parkingów i targowiska:

Nabór na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. kadr i płac, księgowego

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu ogłosił nabór na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. kadr i płac, księgowego w wymiarze 1 etatu. Osoby zainteresowane pracą mają czas na złożenie aplikacji do czwartku 4 lipca 2024 r.

By zostać zatrudnionym w Zakładzie należy spełnić przede wszystkim kryteria wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych. Dodatkowe wymogi stawiane przed kandydatami to: wykształcenie średnie lub wyższe ekonomiczne, minimum 1 rok pracy przy wykonywaniu obowiązków związanych z zadaniami realizowanymi na stanowisku pracy oraz  znajomość regulacji prawnych w zakresie ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o podatku od towarów i usług, o podatkach i opłatach lokalnych, o samorządzie gminnym.

Dodatkowym atutem będzie znajomość obsługi programów RADIX Kadry, Płace +, RADIX FKB+

Poszukiwana jest osoba komunikatywna, posiadająca umiejętności pracy w zespole, radząca sobie w sytuacjach kryzysowych.

Do głównych zadań przypisanych do stanowiska należy między innymi: prowadzenie dokumentacji pracowniczej, prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem list płac, sporządzanie dokumentacji dot. środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, sporządzanie przelewów.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze oraz wykaz niezbędnych dokumentów można znaleźć tutaj.

Nabór na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. kadr i płac, księgowego

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu ogłosił nabór na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. kadr i płac, księgowego w wymiarze 1 etatu. Osoby zainteresowane pracą mają czas na złożenie aplikacji do poniedziałku 10 czerwca 2024 r.

By zostać zatrudnionym w Zakładzie należy spełnić przede wszystkim kryteria wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych. Dodatkowe wymogi stawiane przed kandydatami to: wykształcenie średnie lub wyższe ekonomiczne, minimum 1 rok pracy przy wykonywaniu obowiązków związanych z zadaniami realizowanymi na stanowisku pracy oraz  znajomość regulacji prawnych w zakresie ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o podatku od towarów i usług, o podatkach i opłatach lokalnych, o samorządzie gminnym.

Dodatkowym atutem będzie znajomość obsługi programów RADIX Kadry, Płace +, RADIX FKB+

Poszukiwana jest osoba komunikatywna, posiadająca umiejętności pracy w zespole, radząca sobie w sytuacjach kryzysowych.

Do głównych zadań przypisanych do stanowiska należy między innymi: prowadzenie dokumentacji pracowniczej, prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem list płac, sporządzanie dokumentacji dot. środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, sporządzanie przelewów.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze oraz wykaz niezbędnych dokumentów można znaleźć tutaj.

Ogłoszenie

W związku z planowanym przestawieniem stojaka na rowery na parkingu przy ulicy Łąkowej prosimy właściciela pozostawionego roweru o zabranie jednośladu do 08.10.2023 r. Po upływie wskazanego terminu rower zostanie przekazany do Biura Rzeczy Znalezionych.

Nabór na stanowisko urzędnicze referent ds. schroniska

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze referent ds. schroniska dla zwierząt.

Praca na oferowanym stanowisku jest wymagająca i ciężka zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy według miesięcznego harmonogramu przez 7 dni w tygodniu w godzinach pomiędzy 8:00 a 19:00, również w weekendy i święta.

Osoby zainteresowane pracą mają czas na złożenie aplikacji do piątku 28 kwietnia 2023 r.

By zostać zatrudnionym na stanowisku trzeba: posiadać co najmniej średnie wykształcenie w zawodzie technik weterynarii lub wyższe na kierunku zootechnika lub weterynaria, posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w pracy ze zwierzętami, posiadać obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać prawo jazdy kategorii B.
Kandydaci nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Kryteria dodatkowe stawiane kandydatom na stanowisko ds. schroniska dla zwierząt to znajomość: regulacji prawnych w zakresie Ustawy o ochronie zwierząt, Rozporządzenia Ministra Wsi i Rolnictwa w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt, Uchwały Rady Miejskiej w Gostyniu w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi dla gminy Gostyń, Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gostyń, Zarządzenia Burmistrza Gostynia w sprawie ustalenia regulaminu schroniska dla psów w Gostyniu, Ustawy o pracownikach samorządowych, obsługi pakietu komputerowego MS Office. Kandydata powinna również cechować empatia i wrażliwość na los zwierząt, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność samoorganizacji pracy na stanowisku, wysoka kultura osobista, pracowitość, wytrzymałość i sprawność fizyczna, wysokie poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania.

Zakład oferuje stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę na pełen etat (pierwsza umowa na czas określony do 6 miesięcy), świadczenia socjalne, możliwość zakupu grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie oraz możliwość podnoszenia kwalifikacji.

Szczegółowy zakres czynności oraz wymagane od kandydatów formularze dostępne są w: Biuletynie Informacji Publicznej.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Gmina Gostyń – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu ogłasza przetarg nieograniczony ustny (licytacja), na najem lokalu użytkowego, o pow. 70,83 m2, położonego w Gostyniu przy ul. Kolejowej 7.

Przetarg odbędzie się 7 lutego 2023 r. o godzinie 11:00 w siedzibie ZGKiM w Gostyniu przy ul. Nad Kanią 107.

Stawka wywoławcza czynszu wynosi 10,00 zł/m2 + 23% VAT. Stawka czynszu nie obejmuje opłat niezależnych od Zakładu, tj. za centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę, ścieki, energię elektryczną, gospodarowanie odpadami oraz podatku od nieruchomości.

Uczestnicy przetargu, do 6 lutego 2023 r., są zobowiązani wpłacić wadium w wysokości 900,00 zł na rachunek bankowy ZGKiM o numerze 15 1600 1462 1816 9691 6000 0009

Szczegółowe informacje pod numerami telefonu: ( 65) 572 03 10;  731 222 451

Opis warunków przetargowych

Nabór na stanowisko urzędnicze referent ds. obsługi parkingów i targowiska

Dyrektor ZGKiM w Gostyniu ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze referent ds. obsługi parkingów i targowiska. Oferty zawierające wymagane dokumenty i oświadczenia należy przesyłać na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu ul. Nad Kanią 107, 63-800 Gostyń lub dostarczyć osobiście pod wyżej wskazany adres lub do Biura Parkingów przy ul. Łąkowej w Gostyniu (Targowisko Miejskie) w nieprzekraczalnym terminie do 16.12.2022 roku. (liczy się data wpływu do Zakładu).

Pełna treść ogłoszenia

Zmiana cennika za wywóz nieczystości płynnych oraz dzierżawę kontenerów

23 maja br ukazało się Zarządzenie  Nr 7/2022 Dyrektora ZGKiM w Gostyniu w sprawie ustalenia cen za świadczone usługi. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022r.

Pełna treść zarządzenia