Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu ogłosił nabór na stanowisko urzędnicze referent ds. obsługi parkingów i targowiska.

Osoby zainteresowane pracą mają czas na złożenie aplikacji do środy 10 lipca 2024 r.

By zostać zatrudnionym na stanowisku urzędniczym trzeba: posiadać co najmniej średnie wykształcenie, co najmniej 3 miesięczne doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych, cieszyć się nieposzlakowaną opinią. Kandydaci nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Kryteria dodatkowe stawiane kandydatom na stanowisko ds. obsługi parkingów i targowiska to: znajomość ustaw: o drogach publicznych, Kodeks cywilny (Księga pierwsza – część ogólna), Kodeks postępowania administracyjnego (Dział pierwszy – przepisy ogólne, dział drugi – postępowanie), o drogach publicznych (Rozdział pierwszy – przepisy ogólne), o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwał Rady Miejskiej w Gostyniu w sprawie: ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, określenie sposobu ich pobierania i wysokości stawek opłat, wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz zwolnienia, a także zarządzeń Burmistrza Gostynia w sprawach: wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na placach gminnych, ustalenia wysokości opłat za rezerwację miejsc handlowych przez prowadzącego targowisko;

Zakład oferuje stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę na pełen etat (pierwsza umowa na czas określony do 6 miesięcy), świadczenia socjalne, możliwość zakupu grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie oraz możliwość podnoszenia kwalifikacji.

Szczegółowy zakres czynności oraz wymagane od kandydatów formularze dostępne są w: Biuletynie Informacji Publicznej

Komplet dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem – referent ds. obsługi parkingów i targowiska.

Główne akty prawne wykorzystywane w pracy na stanowisku referent ds. obsługi parkingów i targowiska:

Nabór na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. kadr i płac, księgowego

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu ogłosił nabór na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. kadr i płac, księgowego w wymiarze 1 etatu. Osoby zainteresowane pracą mają czas na złożenie aplikacji do czwartku 4 lipca 2024 r.

By zostać zatrudnionym w Zakładzie należy spełnić przede wszystkim kryteria wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych. Dodatkowe wymogi stawiane przed kandydatami to: wykształcenie średnie lub wyższe ekonomiczne, minimum 1 rok pracy przy wykonywaniu obowiązków związanych z zadaniami realizowanymi na stanowisku pracy oraz  znajomość regulacji prawnych w zakresie ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o podatku od towarów i usług, o podatkach i opłatach lokalnych, o samorządzie gminnym.

Dodatkowym atutem będzie znajomość obsługi programów RADIX Kadry, Płace +, RADIX FKB+

Poszukiwana jest osoba komunikatywna, posiadająca umiejętności pracy w zespole, radząca sobie w sytuacjach kryzysowych.

Do głównych zadań przypisanych do stanowiska należy między innymi: prowadzenie dokumentacji pracowniczej, prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem list płac, sporządzanie dokumentacji dot. środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, sporządzanie przelewów.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze oraz wykaz niezbędnych dokumentów można znaleźć tutaj.