Nabór na stanowisko urzędnicze referent ds. obsługi parkingów i targowiska

Numer konkursu: nie podano
Informacja opublikowana: 27.06.2024, 16:10
Data zakończenia konkursu: 10.07.2024, 23:59
Data rozstrzygnięcia konkursu: 11.07.2024, 12:00 (jeszcze nierozstrzygnięty)
Kontakt:
Nie podlega Ustawie

Nabór na stanowisko urzędnicze referent ds. obsługi parkingów i targowiska

 

1. Wymagania niezbędne

Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U z 2022 r. poz. 530 ze zmianą) oraz co najmniej 3 miesięczne doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej

2. Wymagania dodatkowe:

1.    Prawo jazdy kat. B.

2.    Znajomość regulacji prawnych w zakresie ustaw: Kodeks cywilny (Księga pierwsza - część ogólna), Kodeks postępowania administracyjnego (Dział pierwszy – przepisy ogólne, dział drugi – postępowanie), o drogach publicznych (Rozdział pierwszy – przepisy ogólne),  o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych;

3.    Znajomość regulacji prawnych w zakresie uchwał Rady Miejskiej w Gostyniu: ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, określenie sposobu ich pobierania i wysokości stawek opłat, wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz zwolnienia;

4.    Znajomość regulacji prawnych w zakresie zarządzeń Burmistrza Gostynia w sprawach: wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na placach gminnych, ustalenia wysokości opłat za rezerwację miejsc handlowych przez prowadzącego targowisko;

5.    Komunikatywność, umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w zespole, samodzielność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Prowadzenie spraw związanych z administrowaniem targowiskiem miejskim, miejscami parkingowymi oraz toaletami miejskimi w Gostyniu – szczegółowy zakres zadań został określony w opisie stanowiska pracy (opublikowany w odrębnym pliku).

4. Informacja o warunkach zatrudnienia:

Praca umysłowa w znacznym stopniu samodzielna, zadania do wykonania zmienne, uzależnione od potrzeb, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, budynek administracyjny dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, czas pracy jednozmianowy, od poniedziałku do piątku 8 godzin dziennie (pomiędzy 6.00 a 15.00)  stanowisko pracy wyposażone w sprzęt biurowy, komputer, środki łączności.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami:

W miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o zatrudnieniu wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 17 % ogółu zatrudnionych.

 

6. Wymagane (niezbędne) dokumenty i oświadczenia:

1.    Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie;

2.    Dokumenty poświadczające wykształcenie;

3.    Oświadczenie o posiadaniu:

·      obywatelstwa polskiego,

·  o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

·      zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

·      o nieposzlakowanej opinii

4.    Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a art. 9 ust. 2 lit. a RODO oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez administratora, którym jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu, ul. Nad Kanią 107, 63-800 Gostyń, swoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu prowadzenia naboru na stanowisko Referenta ds. obsługi płatnych parkingów i targowiska

5.    Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

7. Dodatkowe dokumenty:

·      list motywacyjny i cv;

·      inne dokumenty, oświadczenia potwierdzające dodatkowe wymagania.

8. Oferty zawierające wymagane dokumenty i oświadczenia należy przesyłać na adres:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu ul. Nad Kanią 107, 63-800 Gostyń lub dostarczyć osobiście pod wyżej wskazany adres lub do Biura Parkingów przy ul. Łąkowej w Gostyniu (Targowisko Miejskie) w nieprzekraczalnym terminie do 10.07.2024 roku. (liczy się data wpływu do Zakładu)

9. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie  internetowej www.zgkim.gostyn.pl w zakładce „Dane osobowe”.

Pakiet informacyjny zawierający opis stanowiska pracy, formularz kwestionariusza osobowego kandydata oraz formularz wymaganego oświadczenia mogą Państwo otrzymać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Nad Kanią 107 lub Biurze Parkingowym przy  ul. Łąkowej (Targowisko Miejskie) lub na stronie internetowej www.zgkim.gostyn.pl.

Uwagi:

1.    Dokumenty lub oświadczenia winy być podpisane własnoręcznie lub potwierdzone za zgodność z oryginałem.

2.    Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną wybrani do zatrudnienia zostaną zwrócone.

Załączniki:

1. Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie - pobierz PDF
2, Kwestionariusz osobowy - pobierz DOC
3. Opis stanowiska pracy - referent ds. obsługi parkingów i targowiska miejskiego - pobierz PDF
4. Oświadczenie kandydata - pobierz DOC

Opublikował: Marcin Krawiec
Publikacja dnia: 27.06.2024, 16:10
Dokument oglądany razy: 217