Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu ogłosił nabór na stanowisko urzędnicze referent ds. obsługi parkingów i targowiska.

Osoby zainteresowane pracą mają czas na złożenie aplikacji do środy 10 lipca 2024 r.

By zostać zatrudnionym na stanowisku urzędniczym trzeba: posiadać co najmniej średnie wykształcenie, co najmniej 3 miesięczne doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych, cieszyć się nieposzlakowaną opinią. Kandydaci nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Kryteria dodatkowe stawiane kandydatom na stanowisko ds. obsługi parkingów i targowiska to: znajomość ustaw: o drogach publicznych, Kodeks cywilny (Księga pierwsza – część ogólna), Kodeks postępowania administracyjnego (Dział pierwszy – przepisy ogólne, dział drugi – postępowanie), o drogach publicznych (Rozdział pierwszy – przepisy ogólne), o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwał Rady Miejskiej w Gostyniu w sprawie: ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, określenie sposobu ich pobierania i wysokości stawek opłat, wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz zwolnienia, a także zarządzeń Burmistrza Gostynia w sprawach: wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na placach gminnych, ustalenia wysokości opłat za rezerwację miejsc handlowych przez prowadzącego targowisko;

Zakład oferuje stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę na pełen etat (pierwsza umowa na czas określony do 6 miesięcy), świadczenia socjalne, możliwość zakupu grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie oraz możliwość podnoszenia kwalifikacji.

Szczegółowy zakres czynności oraz wymagane od kandydatów formularze dostępne są w: Biuletynie Informacji Publicznej

Komplet dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem – referent ds. obsługi parkingów i targowiska.

Główne akty prawne wykorzystywane w pracy na stanowisku referent ds. obsługi parkingów i targowiska: