Nabór na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. kadr i płac, księgowego

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu ogłosił nabór na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. kadr i płac, księgowego w wymiarze 1 etatu. Osoby zainteresowane pracą mają czas na złożenie aplikacji do poniedziałku 10 czerwca 2024 r.

By zostać zatrudnionym w Zakładzie należy spełnić przede wszystkim kryteria wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych. Dodatkowe wymogi stawiane przed kandydatami to: wykształcenie średnie lub wyższe ekonomiczne, minimum 1 rok pracy przy wykonywaniu obowiązków związanych z zadaniami realizowanymi na stanowisku pracy oraz  znajomość regulacji prawnych w zakresie ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o podatku od towarów i usług, o podatkach i opłatach lokalnych, o samorządzie gminnym.

Dodatkowym atutem będzie znajomość obsługi programów RADIX Kadry, Płace +, RADIX FKB+

Poszukiwana jest osoba komunikatywna, posiadająca umiejętności pracy w zespole, radząca sobie w sytuacjach kryzysowych.

Do głównych zadań przypisanych do stanowiska należy między innymi: prowadzenie dokumentacji pracowniczej, prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem list płac, sporządzanie dokumentacji dot. środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, sporządzanie przelewów.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze oraz wykaz niezbędnych dokumentów można znaleźć tutaj.

Nabór na stanowisko urzędnicze referent ds. schroniska

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze referent ds. schroniska dla zwierząt.

Praca na oferowanym stanowisku jest wymagająca i ciężka zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy według miesięcznego harmonogramu przez 7 dni w tygodniu w godzinach pomiędzy 8:00 a 19:00, również w weekendy i święta.

Osoby zainteresowane pracą mają czas na złożenie aplikacji do piątku 28 kwietnia 2023 r.

By zostać zatrudnionym na stanowisku trzeba: posiadać co najmniej średnie wykształcenie w zawodzie technik weterynarii lub wyższe na kierunku zootechnika lub weterynaria, posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w pracy ze zwierzętami, posiadać obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać prawo jazdy kategorii B.
Kandydaci nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Kryteria dodatkowe stawiane kandydatom na stanowisko ds. schroniska dla zwierząt to znajomość: regulacji prawnych w zakresie Ustawy o ochronie zwierząt, Rozporządzenia Ministra Wsi i Rolnictwa w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt, Uchwały Rady Miejskiej w Gostyniu w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi dla gminy Gostyń, Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gostyń, Zarządzenia Burmistrza Gostynia w sprawie ustalenia regulaminu schroniska dla psów w Gostyniu, Ustawy o pracownikach samorządowych, obsługi pakietu komputerowego MS Office. Kandydata powinna również cechować empatia i wrażliwość na los zwierząt, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność samoorganizacji pracy na stanowisku, wysoka kultura osobista, pracowitość, wytrzymałość i sprawność fizyczna, wysokie poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania.

Zakład oferuje stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę na pełen etat (pierwsza umowa na czas określony do 6 miesięcy), świadczenia socjalne, możliwość zakupu grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie oraz możliwość podnoszenia kwalifikacji.

Szczegółowy zakres czynności oraz wymagane od kandydatów formularze dostępne są w: Biuletynie Informacji Publicznej.

Nabór na stanowisko urzędnicze referent ds. obsługi parkingów i targowiska

Dyrektor ZGKiM w Gostyniu ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze referent ds. obsługi parkingów i targowiska. Oferty zawierające wymagane dokumenty i oświadczenia należy przesyłać na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu ul. Nad Kanią 107, 63-800 Gostyń lub dostarczyć osobiście pod wyżej wskazany adres lub do Biura Parkingów przy ul. Łąkowej w Gostyniu (Targowisko Miejskie) w nieprzekraczalnym terminie do 16.12.2022 roku. (liczy się data wpływu do Zakładu).

Pełna treść ogłoszenia

Nabór na stanowisko konserwator

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu ogłasza nabór na stanowisko konserwator w pełnym wymiarze czasu pracy.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 11.10.2021 r.
Data rozstrzygnięcia: 15.10.2021 r.

Pełna treść ogłoszenia

Główne akty prawne wykorzystywane w pracy na stanowisku konserwator:

lnformacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze

Określenie stanowiska urzędniczego:
Księgowa
Imię i nazwisko wybranego kandydata:
Lucyna Wojtkowiak
Miejsce zamieszkania:
Piaski

Uzasadnienie:

Wybrana kandydatka w najwyższym stopniu spełniła wymagania niezbędne i dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko księgowej.
Pani Lucyna Wojtkowiak wykazała się wysoką wiedzą merytoryczną oraz doświadczeniem zawodowym niezbędnym do ww. stanowiska.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka zaprezentowała się jako osoba komunikatywna, otwarta, cechująca się dużą kulturą osobistą.
Wysoka ocena wiedzy oraz predyspozycji osobowościowych Pani Lucyny Wojtkowiak dają gwarancję prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków na stanowisku księgowej.

Nabór na stanowisko księgowego

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu ogłasza nabór na stanowisko księgowego w wymiarze 1/2 etatu.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 26.03.2021 r.,
Data rozstrzygnięcia: 28.04.2021 r.,

Pełna treść ogłoszenia

lnformacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Określenie stanowiska urzędniczego:
w Dziale Gospodarki Nieruchomościami
Imię i nazwisko wybranego kandydata:
Marta Andrzejewska
Miejsce zamieszkania:
Gostyń

Uzasadnienie:

Wybrana kandydatka posiada wykształcenie i wiedzę zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze na stanowisko w dziale Gospodarki Nieruchomościami.
Pani Marta Andrzejewska wykazała się bardzo dobrą znajomością regulacji prawnych, potrafiła również właściwe rozwiązać zadanie praktyczne.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka zaprezentowała się jako osoba komunikatywna, otwarta, cechująca się dużą kulturą osobistą.
Wysoka ocena wiedzy, umiejętności oraz predyspozycje osobowościowe Pani Marty Andrzejewskiej dają gwarancję prawidłowego wykonania powierzonych obowiązków.

Nabór na stanowisko kontrolera ruchu/kontrolera biletowego

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu ogłasza nabór na stanowisko kontrolera ruchu/kontrolera biletowego w Biurze Parkingów.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 12.02.2021 r.
Data rozstrzygnięcia: 28.02.2021 r.

Pełna treść ogłoszenia

Główne akty prawne wykorzystywane w pracy na stanowisku kontrolera:

Nabór na stanowisko referenta

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu ogłasza nabór na stanowisko referenta w Dziale Gospodarki Nieruchomościami.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 10.02.2021 r.,
Data rozstrzygnięcia: 28.02.2021 r.,

Pełna treść ogłoszenia

Główne akty prawne wykorzystywane w pracy na stanowisku referenta:

 

Nabór na stanowisko kontrolera

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu ogłasza nabór na stanowisko Kontrolera  – praca na parkingach, targowisku.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 7.10.2020 r.,
Data rozstrzygnięcia: 30.10.2020 r.,

Pełna treść ogłoszenia