Nabór na stanowisko urzędnicze specjalista ds. kadr i płac, księgowy w wymiarze czasu pracy 1/1 etatu

Numer konkursu: nie podano
Informacja opublikowana: 21.06.2024, 17:05
Data zakończenia konkursu: 04.07.2024, 23:59
Data rozstrzygnięcia konkursu: 05.07.2024, 12:00 (jeszcze nierozstrzygnięty)
Kontakt:
Nie podlega Ustawie

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze
specjalista ds. kadr i płac, księgowy
w wymiarze czasu pracy 1/1 etatu

 

1. Wymagania niezbędne:

1) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U z 2019 r. poz. 1282).

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) wykształcenie średnie lub wyższe

2) minimum 1 rok pracy przy wykonywaniu obowiązków związanych z zadaniami realizowanymi na stanowisku pracy

3) znajomość regulacji prawnych w zakresie ustaw: o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, o systemie ubezpieczeń społecznych, o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, o pracowniczych planach kapitałowych, o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych finansach publicznych, o podatku od towarów i usług, o samorządzie gminnym,

4) komunikatywność, umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w zespole, samodzielność

5) umiejętność obsługi programu RADIX Kadry, Płace +, RADIX FKB+

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej, w tym przygotowywanie umów i dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem wypłaty wynagrodzeń dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, w tym naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac.

Szczegółowy zakres obowiązków określony został w opisie stanowiska pracy (opublikowany w odrębnym pliku).

 

4. Informacja o warunkach zatrudnienia:

Praca umysłowa w znacznym stopniu samodzielna. Zadania do wykonania zmienne, uzależnione od potrzeb. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin. Środowisko pracy przyjazne. Czas pracy jednozmianowy, od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7.00 a 15.00. Stanowisko pracy wyposażone w sprzęt biurowy, komputer, środki łączności.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami:

W miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o zatrudnieniu wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 % ogółu zatrudnionych.

 

6. Wymagane (niezbędne) dokumenty i oświadczenia:

1) kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie;

2) dokumenty poświadczające wykształcenie;

3) oświadczenie o posiadaniu:

a) obywatelstwa polskiego,

b) o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

c) zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

d) o nieposzlakowanej opinii,

4) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a art. 9 ust. 2 lit. a RODO oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez administratora, którym jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu, ul. Nad Kanią 107, 63-800 Gostyń, swoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu prowadzenia naboru na stanowisko specjalisty ds. kadr i płac, księgowego.

5) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

7. Dodatkowe dokumenty:

1) list motywacyjny i cv;

2) inne dokumenty, oświadczenia potwierdzające dodatkowe wymagania.

 

8. Oferty zawierające wymagane dokumenty i oświadczenia należy przesyłać na adres:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu ul. Nad Kanią 107, 63-800 Gostyń lub dostarczyć osobiście pod wyżej wskazany adres lub do Biura Parkingów przy ul. Łąkowej w Gostyniu (Targowisko Miejskie)

w nieprzekraczalnym terminie do 04 lipca 2024 roku. (liczy się data wpływu do Zakładu)

 

9. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej www.zgkim.gostyn.pl w zakładce „Dane osobowe”.

 

10. Pakiet informacyjny zawierający opis stanowiska pracy, formularz kwestionariusza osobowego kandydata oraz formularz wymaganego oświadczenia mogą Państwo otrzymać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Nad Kanią 107, Biurze Parkingowym przy ul. Łąkowej (Targowisko Miejskie) lub na stronie internetowej www.zgkim.gostyn.pl.

Uwagi:

1. Dokumenty lub oświadczenia winy być podpisane własnoręcznie podpisane lub potwierdzone za zgodność z oryginałem.

2. Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną wybrani do zatrudnienia zostaną zwrócone.

Załączniki:

1. Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie - pobierz DOC
2, Kwestionariusz osobowy - pobierz DOC
3. Opis stanowiska pracy - specjalista ds. kadr i płac, księgowy - pobierz DOC
4. Oświadczenie kandydata - pobierz DOC

Opublikował: Marcin Krawiec
Publikacja dnia: 21.06.2024, 17:05
Dokument oglądany razy: 209