Nabór na stanowisko urzędnicze referent ds. schroniska

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze referent ds. schroniska dla zwierząt.

Praca na oferowanym stanowisku jest wymagająca i ciężka zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy według miesięcznego harmonogramu przez 7 dni w tygodniu w godzinach pomiędzy 8:00 a 19:00, również w weekendy i święta.

Osoby zainteresowane pracą mają czas na złożenie aplikacji do piątku 28 kwietnia 2023 r.

By zostać zatrudnionym na stanowisku trzeba: posiadać co najmniej średnie wykształcenie w zawodzie technik weterynarii lub wyższe na kierunku zootechnika lub weterynaria, posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w pracy ze zwierzętami, posiadać obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać prawo jazdy kategorii B.
Kandydaci nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Kryteria dodatkowe stawiane kandydatom na stanowisko ds. schroniska dla zwierząt to znajomość: regulacji prawnych w zakresie Ustawy o ochronie zwierząt, Rozporządzenia Ministra Wsi i Rolnictwa w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt, Uchwały Rady Miejskiej w Gostyniu w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi dla gminy Gostyń, Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gostyń, Zarządzenia Burmistrza Gostynia w sprawie ustalenia regulaminu schroniska dla psów w Gostyniu, Ustawy o pracownikach samorządowych, obsługi pakietu komputerowego MS Office. Kandydata powinna również cechować empatia i wrażliwość na los zwierząt, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność samoorganizacji pracy na stanowisku, wysoka kultura osobista, pracowitość, wytrzymałość i sprawność fizyczna, wysokie poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania.

Zakład oferuje stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę na pełen etat (pierwsza umowa na czas określony do 6 miesięcy), świadczenia socjalne, możliwość zakupu grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie oraz możliwość podnoszenia kwalifikacji.

Szczegółowy zakres czynności oraz wymagane od kandydatów formularze dostępne są w: Biuletynie Informacji Publicznej.