Nabór na stanowisko urzędnicze referent ds. obsługi parkingów i targowiska

To jest archiwalna wersja strony z dnia 18.12.2022, 16:33. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: Dodano informację
Numer konkursu: nie podano
Informacja opublikowana: 18.12.2022, 16:33
Data zakończenia konkursu: 23.12.2022, 00:00
Data rozstrzygnięcia konkursu: 23.12.2022, 12:00 (jeszcze nierozstrzygnięty)
Kontakt:
Nie podlega Ustawie

1. Wymagania niezbędne.
Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U z 2022 r. poz. 530).

2. Wymagania dodatkowe:

 1. Prawo jazdy kat. B.
 2. Znajomość regulacji prawnych w zakresie ustaw: Kodeks cywilny (Księga pierwsza - część ogólna), Kodeks postępowania administracyjnego (Dział pierwszy - przepisy ogólne, dział drugi - postępowanie), o drogach publicznych (Rozdział pierwszy - przepisy ogólne), o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, o samorządzie gminnym,  o pracownikach samorządowych;
 3. Znajomość regulacji prawnych w zakresie uchwał Rady Miejskiej w Gostyniu: ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, określenie sposobu ich pobierania i wysokości stawek opłat, wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz zwolnienia;
 4. Znajomość regulacji prawnych w zakresie zarządzeń Burmistrza Gostynia w sprawach: wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na placach gminnych, ustalenia wysokości opłat za rezerwację miejsc handlowych przez prowadzącego targowisko;
 5. Komunikatywność, umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w zespole, samodzielność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku.

Prowadzenie spraw związanych z administrowaniem targowiskiem miejskim, miejscami parkingowymi oraz toaletami miejskimi w Gostyniu: szczegółowy zakres zadań został określony w opisie stanowiska pracy (opublikowany w odrębnym pliku).

4. Informacja o warunkach zatrudnienia.

Praca umysłowa w znacznym stopniu samodzielna, zadania do wykonania zmienne, uzależnione od potrzeb, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, budynek administracyjny dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, czas pracy jednozmianowy, od poniedziałku do piątku 8 godzin dziennie (pomiędzy 7.00 a 15.00)  stanowisko pracy wyposażone w sprzęt biurowy, komputer, środki łączności.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.
W miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o zatrudnieniu wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi? 17 % ogółu zatrudnionych.

6. Wymagane (niezbędne) dokumenty i oświadczenia:

 1. Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie;
 2. Dokumenty poświadczające wykształcenie;
 3. Oświadczenie o: 
  - posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  - niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  - zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  - nieposzlakowanej opinii.
 4. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a art. 9 ust. 2 lit. a RODO oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez administratora, którym jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu, ul. Nad Kanią 107, 63-800 Gostyń, swoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu prowadzenia naboru na stanowisko Referenta ds. obsługi płatnych parkingów i targowiska

7. Dodatkowe dokumenty:
- list motywacyjny i CV;
- inne dokumenty, oświadczenia potwierdzające dodatkowe wymagania.

8. Oferty zawierające wymagane dokumenty i oświadczenia należy przesyłać na adres:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu ul. Nad Kani? 107, 63-800 Gostyń lub dostarczyć osobiście pod wyżej wskazany adres lub do Biura Parkingów przy ul. Łąkowej w Gostyniu (Targowisko Miejskie) w nieprzekraczalnym terminie do 23.12.2022 roku. (liczy się data wpływu do Zakładu)

9. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie  internetowej www.zgkim.gostyn.pl w zakładce "Dane osobowe".
Pakiet informacyjny zawierający opis stanowiska pracy, formularz kwestionariusza osobowego kandydata oraz formularz wymaganego oświadczenia mogą Państwo otrzymać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Nad Kanią 107 lub Biurze Parkingowym przy  ul. Łąkowej (Targowisko Miejskie) lub na stronie internetowej www.zgkim.gostyn.pl.

Uwagi:
1.    Dokumenty lub oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie lub potwierdzone za zgodność z oryginałem.
2.    Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną wybrani do zatrudnienia zostaną zwrócone.

Załączniki:

1. Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie - pobierz PDF
2, Kwestionariusz osobowy - pobierz PDF, DOC
3. Opis stanowiska pracy - referent ds. obsługi parkingów i targowiska miejskiego - pobierz PDF
4. Oświadczenie kandydata - pobierz PDF, DOC

Główne akty prawne wykorzystywane w pracy na stanowisku:

 1. Uchwała strefa płatnego parkowania - pobierz PDF
 2. Uchwała strefa płatnego parkowania - zmiana 1 - pobierz PDF
 3. Uchwała strefa płatnego parkowania - zmiana 2 - pobierz PDF
 4. Uchwała strefa płatnego parkowania - zmiana 3 - pobierz PDF
 5. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na placach gminnych - pobierz PDF
 6. Ustawa - Kodeks cywilny - pobierz PDF
 7. Ustawa o drogach publicznych - pobierz PDF
 8. Ustawa - Kodeks postępowania administracyjnego - pobierz PDF
 9. Ustawa o ułatwieniach w handlu dla rolników - pobierz PDF
Opublikował: Marcin Krawiec
Publikacja dnia: 18.12.2022, 16:33
Dokument oglądany razy: 982