Nabór na stanowisko konserwator

Numer konkursu: nie podano
Informacja opublikowana: 18.12.2022, 15:32
Data zakończenia konkursu: 11.10.2021, 00:00
Data rozstrzygnięcia konkursu: 15.10.2021, 15:00 (rozstrzygnięty)
Kontakt:
Nie podlega Ustawie

Zak?ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu
og?asza nab�r na stanowisko Konserwator
w pe?nym wymiarze czasu pracy.

 1. Wymagania niezb?dne:

 1. wykszta?cenie minimum zasadnicze lub ?rednie
 2. komunikatywno??, wysoka kultura osobista, samodzielno??
 3. prawo jazdy kat. B.
 4. posiadanie pe?nej zdolno?ci do czynno?ci prawnych oraz korzystanie z pe?ni praw publicznych,
 5. stan zdrowia umo??liwiaj?cy wykonywanie pracy na wysoko?ci powy??ej 3 metr�w

 2. Wymagania dodatkowe:

 1. ?atwe przyswajanie obs?ugi urz?dze? elektronicznych;
 2. zdolno?ci manualne, techniczne;
 3. znajomo?? regulacji prawnych w zakresie Uchwa?y Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 13 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia strefy p?atnego parkowania oraz wprowadzenia op?at za parkowanie pojazd�w samochodowych na drogach publicznych, okre?lenie sposobu ich pobierania i wysoko?ci stawek op?at oraz Zarz?dzenia Burmistrza Gostynia z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie wprowadzenia op?at za parkowanie pojazd�w samochodowych na placach gminnych.

 3. Zakres wykonywanych zada? na stanowisku:

Wykonywanie zada? z zakresu weryfikacji sprawno?ci urz?dze? do poboru op?at i ich podstawowe naprawy, przygotowywanie wp?aconych op?at przez korzystaj?cych z miejsc postojowych do banku, pomoc przy prowadzeniu spraw zwi?zanych z zarz?dzaniem miejskim targowiskiem (pobieranie op?aty targowej), pomoc przy prowadzeniu spraw zwi?zanych z zarz?dzaniem nieruchomo?ciami gminnymi (spisywanie stanu wodomierzy, kontrola nieruchomo?ci pod wzgl?dem estetyki i porz?dku, wykonywanie drobnych prac porz?dkowych, dokonywanie zakup�w i dostawa towar�w do ?wietlic gminnych, itp.)

 4. Informacja o warunkach zatrudnienia:

Praca fizyczna w znacznym stopniu samodzielna, zadania do wykonania zmienne, uzale??nione od potrzeb, praca g?�wnie w terenie tj. kontrola parking�w zlokalizowanych w centrum miasta, budynk�w komunalnych na terenie gminy, czas pracy jednozmianowy, od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach pomi?dzy 7.00, a 17.00 zgodnie z ustalonym harmonogramem, stanowisko pracy wyposa??one w sprz?t niezb?dny do prowadzenia kontroli oraz ?rodki ??czno?ci.

 5. Wymagane (niezb?dne) dokumenty i o?wiadczenia:

 1. kwestionariusz osobowy kandydata ubiegaj?cego si? o zatrudnienie;
 2. dokumenty po?wiadczaj?ce wykszta?cenie;
 3. o?wiadczenie o posiadaniu pe?nej zdolno?ci do czynno?ci prawnych oraz korzystaniu z pe?ni praw publicznych,
 4. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a art. 9 ust. 2 lit. a RODO o?wiadczenie o wyra??eniu zgody na przetwarzanie przez administratora, kt�rym jest Zak?ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu, ul. Nad Kani? 107, 63-800 Gosty?, swoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu prowadzenia naboru na stanowisko Konserwatora.

 6.Dodatkowe dokumenty:

 1. list motywacyjny i cv;

 7.  Oferty zawieraj?ce wymagane dokumenty i o?wiadczenia nale??y przesy?a? na adres:

Zak?ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu ul. Nad Kani? 107, 63-800 Gosty?
lub dostarczy? osobi?cie pod wy??ej wskazany adres w nieprzekraczalnym terminie
do 11 pa??dziernika 2021 roku (liczy si? data wp?ywu do Zak?adu).

8. Klauzula informacyjna dotycz?ca danych osobowych dost?pna jest na stronie internetowej www.zgkim.gostyn.pl w zak?adce �??Dane osobowe�?�.

 9. Pakiet informacyjny zawieraj?cy opis stanowiska pracy, formularz kwestionariusza osobowego kandydata oraz formularz wymaganego o?wiadczenia mog? Pa?stwo otrzyma? w Zak?adzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Nad Kani? 107 lub Biurze Parkingowym przy ul. ?�?kowej (Targowisko Miejskie) lub na stronie internetowej www.zgkim.gostyn.pl.

Uwagi:

1. Dokumenty lub o?wiadczenia winy by? podpisane w?asnor?cznie podpisane lub potwierdzone za zgodno?? z orygina?em.

2. Dokumenty kandydat�w, kt�rzy nie zostan? wybrani do zatrudnienia zostan? zwr�cone.

Pliki do pobrania:

Opublikował: Marcin Krawiec
Publikacja dnia: 18.12.2022, 15:32
Dokument oglądany razy: 278