bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Nabór na stanowisko urzędnicze referent w Dziale Gospodarki Nieruchomościami

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu

1. Wymagania niezbędne:
Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U z 2019 r. poz. 1282).

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość regulacji prawnych w zakresie ustaw: o samorządzie gminnym, ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, o własności lokali,
 2. znajomość regulacji prawnych w zakresie uchwał Rady Miejskiej w Gostyniu: w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gostyń, w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Gostyń na lata 2018 – 2022 oraz w sprawie sposobu ustalania cen i opłat oraz zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej gminy Gostyń
 3. komunikatywność, umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w zespole, samodzielność

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Prowadzenie spraw związanych gospodarowaniem mieszkaniowym i lokalowym zasobem gminy. Pomoc przy prowadzeniu spraw związanych z administrowaniem gminnymi nieruchomościami (grunty, budynki, lokale).

4. Informacja o warunkach zatrudnienia:

Praca umysłowa w znacznym stopniu samodzielna, zadania do wykonania zmienne, uzależnione od potrzeb, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, budynek administracyjny dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, czas pracy jednozmianowy, od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00, stanowisko pracy wyposażone w sprzęt biurowy, komputer, środki łączności.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami:

W miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o zatrudnieniu wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 % ogółu zatrudnionych.

6. Wymagane (niezbędne) dokumenty i oświadczenia:

 1. kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie;
 2. dokumenty poświadczające wykształcenie;
 3. oświadczenie o posiadaniu:
 • obywatelstwa polskiego,
 • o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • o nieposzlakowanej opinii
 1. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a art. 9 ust. 2 lit. a RODO oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez administratora, którym jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu, ul. Nad Kanią 107, 63-800 Gostyń, swoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu prowadzenia naboru na stanowisko Referenta ds. gospodarki nieruchomościami,
 2. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 7. Dodatkowe dokumenty:

 • list motywacyjny i cv;
 • inne dokumenty, oświadczenia potwierdzające dodatkowe wymagania.

8. Oferty zawierające wymagane dokumenty i oświadczenia należy przesyłać na adres:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu ul. Nad Kanią 107, 63-800 Gostyń lub dostarczyć osobiście pod wyżej wskazany adres lub do Biura Parkingów przy ul. Łąkowej w Gostyniu (Targowisko Miejskie)
w nieprzekraczalnym terminie do 10 lutego 2021 roku. (liczy się data wpływu do Zakładu)

9. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie
    internetowej www.zgkim.gostyn.pl w zakładce „Dane osobowe”.

Pakiet informacyjny zawierający opis stanowiska pracy, formularz kwestionariusza osobowego kandydata oraz formularz wymaganego oświadczenia mogą Państwo otrzymać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Nad Kanią 107 lub Biurze Parkingowym przy ul. Łąkowej (Targowisko Miejskie) lub na stronie internetowej www.zgkim.gostyn.pl.

Uwagi:

 1. Dokumenty lub oświadczenia winy być podpisane własnoręcznie podpisane lub potwierdzone za zgodność z oryginałem.
 2. Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną wybrani do zatrudnienia zostaną zwrócone.

Pliki do pobrania:

 1. Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie
 2. Kwestionariusz osobowy
 3. Opis stanowiska pracy - referent GN
 4. Oświadczenie kandydata

Ustawa
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych


Art. 6. [Warunki zatrudnienia na stanowisku pracownika samorządowego]
1. Pracownikiem samorządowym może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
(...)
3. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na stanowisku urzędniczym, może być osoba, która spełnia wymagania określone w ust. 1 oraz dodatkowo:
1) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
3) cieszy się nieposzlakowaną opinią.
(...)

Opublikował: Marcin Krawiec
Publikacja dnia: 28.01.2021
Dokument oglądany razy: 1930