bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Nabór na stanowisko kontrolera ruchu/kontrolera biletowego

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie zasadnicze lub średnie
2) komunikatywność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, samodzielność
3) prawo jazdy kat. B.
4) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

2. Wymagania dodatkowe:
1) łatwe przyswajanie obsługi urządzeń elektronicznych;
2) znajomość regulacji prawnych w zakresie ustaw: o drogach publicznych, w szczególności w zakresie przepisów dotyczących strefy płatnego parkowania,
3) znajomość regulacji prawnych w zakresie Uchwały Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 13 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, określenie sposobu ich pobierania i wysokości stawek opłat oraz Zarządzenia Burmistrza Gostynia z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na placach gminnych.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi strefy płatnego parkowania, pozostałych płatnych miejsc parkingowych – kontrola wnoszenia opłat, wykonywanie dokumentacji zdjęciowej pojazdów bez opłaty, wypisywanie wezwań – raportów, weryfikacja sprawności urządzeń do poboru opłat i ich podstawowe naprawy, przygotowywanie wpłaconych opłat przez korzystających z miejsc postojowych do banku).
Pomoc przy prowadzeniu spraw związanych z zarządzaniem miejskim targowiskiem (pobieranie opłaty targowej)

4. Informacja o warunkach zatrudnienia:
Praca umysłowa w znacznym stopniu samodzielna, zadania do wykonania zmienne, uzależnione od potrzeb, praca głównie w terenie tj. kontrola parkingów zlokalizowanych w centrum miasta, czas pracy jednozmianowy, od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7.00, a 17.00 zgodnie z ustalonym harmonogramem, stanowisko pracy wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia kontroli oraz środki łączności.

5. Wymagane (niezbędne) dokumenty i oświadczenia:
1) kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie;
2) dokumenty poświadczające wykształcenie;
3) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
4) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a art. 9 ust. 2 lit. a RODO oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez administratora, którym jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu, ul. Nad Kanią 107, 63-800 Gostyń, swoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu prowadzenia naboru na stanowisko Kontrolera ruchu/Kontrolera biletowego w Biurze Parkingowym.

6. Dodatkowe dokumenty:
1) list motywacyjny i cv;

7. Oferty zawierające wymagane dokumenty i oświadczenia należy przesyłać na adres:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu ul. Nad Kanią 107, 63-800 Gostyń lub dostarczyć osobiście pod wyżej wskazany adres lub do Biura Parkingów przy ul. Łąkowej w Gostyniu (Targowisko Miejskie)
w nieprzekraczalnym terminie do 12 lutego 2021 roku. (liczy się data wpływu do Zakładu)

8. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej www.zgkim.gostyn.pl w zakładce „Dane osobowe”.

Pakiet informacyjny zawierający opis stanowiska pracy, formularz kwestionariusza osobowego kandydata oraz formularz wymaganego oświadczenia mogą Państwo otrzymać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Nad Kanią 107 lub Biurze Parkingowym przy ul. Łąkowej (Targowisko Miejskie) lub na stronie internetowej www.zgkim.gostyn.pl.

Uwagi:
1.Dokumenty lub oświadczenia winy być podpisane własnoręcznie podpisane lub potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Pliki do pobrania:

  1. Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie
  2. Kwestionariusz osobowy
  3. Opis stanowiska pracy - kontroler biletowy
  4. Opis stanowiska pracy - kontroler ruchu
  5. Oświadczenie kandydata

Opublikował: Marcin Krawiec
Publikacja dnia: 31.01.2021
Dokument oglądany razy: 1642